Ajinomoto Chicken Katsu Gyoza

Product Code: FM1730

Brand: Ajinomoto

Pack size: 10x600g

Country origin: Eu